REJESTRACJA

Koszt udziału
Udział 1 osoby w konferencji
Cena obejmuje: udział, materiały konferencyjne, catering

350 PLN
+ 23% VAT
 .
Udział 1 osoby w konferencji przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby
Cena obejmuje: udział, materiały konferencyjne, catering
250 PLN
+ 23% VAT
.

UWAGA! Przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej firmy/instytucji – trzecia osoba gratis


POBIERZ FORMULARZ
 WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UDZIAŁU
W POWYŻSZEJ EDYCJI KONFERENCJI

Rejestracja dla dziennikarzy
POBIERZ AKREDYTACJĘ

UWAGA:

Do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT. 

 

Warunki uczestnictwa w konferencji ECONSEC TECH – BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY PRZEMYSŁOWEJ I ENERGETYCZNEJ – ASPEKTY PRAWNE I TECHNOLOGICZNE. ROLA MECHANIZMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
 3. Czas nadsyłania zgłoszeń na konferencje jest do 26 listopada 2017 r. Prosimy o wysłanie formularza wraz z dowodem wpłaty mailowo na adres info@ecb.biz.pl, lub na nr faksu: (081) 747 65 10
 4. Koszt udziału (tabela) oraz wartość podatku 23% VAT w informacjach powyżej
 5. Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, catering.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
 7. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
 8. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 9. W przypadku rezygnacji do 25 października 2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 200 zł netto (+ 23% VAT).
 10. W przypadku rezygnacji po 25 października 2017 r. pobierane jest 100% wysokości opłaty za udział.
 11. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w konferencji nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 12. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy, ale należy o tym fakcie poinformować organizatora i uzyskać potwierdzenie zmiany, najpóźniej dzień przed eventem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 16. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 17. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w konferencji (zarówno prelegent jak i uczestnik) niniejszym udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji konferencji. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas konferencji i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów konferencji, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 20. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników konferencji.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 23. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.